logo_tkomp
Zrównoważona przyszłoœć branży spożywczej
W najbliższy wtorek, 15 paŸdziernika, zapraszamy do warszawskiego hotelu Marriott na nasze stanowisko firmowe.

Przedstawiciele TKomp wezmš udział w konferencji organizowanej przez DNV Business Assurance – towarzystwo klasyfikacyjne o międzynarodowej renomie (prowadzšce między innymi certyfikację jakoœciowš ISO 9001). Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z metodami, skutecznie wspierajšcymi firmę w jej zrównoważonym rozwoju. Dotyczš one między innymi ograniczania materiałochłonnoœci, budowania łańcucha dostaw surowców i aspektów energetycznych.

Odbiorcami konferencji sš głównie osoby zarzšdzajšce firmami z branży spożywczej – specjaliœci ds. zarzšdzania, pełnomocnicy i inni: odpowiedzialni za zakupy, łańcuchy dostaw, aspekty œrodowiskowe, nadzorowanie procesów i kreowanie wizerunku. Program spotkania przewiduje również tematy dedykowane otoczeniu biznesowemu branży spożywczej.

Tutaj sprawdzisz szczegóły dotyczšce konferencji DNV.
 

Klienci:

Nagrody:

nagrody