logo_tkomp
CAQ: wspomaganie systemów zarządzania

nnd-9000

 

FUNKCJONALNOŚĆ

 • rejestrowanie dokumentów przez uprawnione do tego osoby
 • możliwość definiowania uprawnień dostępu do dokumentów na różnych poziomach (przegląd, opiniowanie, zatwierdzanie, modyfikacja)
 • automatycznie generowane i wysyłane drogą e-mail oraz w tablicy informacyjnej, monity przypominające pracownikom o wykonaniu czynności związanych z dokumentem np. - monity o przegląd, opiniowanie czy zatwierdzenie
 • automatyczna dystrybucja dokumentu na podstawie przydzielonych uprawnień w odpowiednim czasie do odpowiednich osób
 • kontrola nad wersjami dokumentacji – w przypadku obowiązywania nowej wersji dokumentu stara nieaktualna wersja automatycznie przechodzi do archiwum
 • automatycznie generowana karta zmian
 • dziennik zdarzeń każdego dokumentu – pełna informacja: kto, kiedy zapoznał się z danym dokumentem itd.
 • przyjazny kreator raportów umożliwiający samodzielne i wszechstronne wykonywanie różnych rejestrów i raportów związanych z przechowywanymi w bazie dokumentami
 • pełnotekstowe i wielowątkowe przeszukiwanie dokumentacji
 • nadzór nad wydrukami dokumentów – wykonywanie wydruków wyłącznie przez osoby uprawnione i w określonej ilości, możliwość identyfikacji wydruku z dokumentem w systemie
 • możliwość zgłaszania potrzeby opracowania nowego dokumentu lub propozycji zmian w dokumencie istniejącymKORZYŚCI

 • zmniejszenie kosztów pracy pracownika niezbędnej do utrzymania dokumentacji
 • usprawnienie procesu tworzenia i legislacji dokumentu
 • wszystkie dokumenty znajdują się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu i są dostępne wyłącznie dla uprawnionych osób
 • wszyscy uprawnieni pracownicy pracują z dokumentacją obowiązującą – m.in. korzystają z procedur obowiązujących, wysyłają aktualną ofertę z aktualnym cennikiem a poprzez monity o przegląd okresowy dokumentu system przypomina o konieczności uaktualnienia wszelkich dokumentów przetargowych, zezwoleń gwarancji, licencji itp.
 • wszyscy pracownicy są automatycznie powiadamiani o każdej zmianie w dokumentacji
 • wszystkie dokumenty w jednym miejscu, brak przechowywania lokalnych kopii dokumentów - dokumenty stają się własnością przedsiębiorstwa a nie pracownika
 • porządek i szybki dostęp do dokumentacji, skrócenie czasu dotarcia do odpowiedniego dokumentu do kilku sekund
 • zmniejszenie kosztów składowania dokumentacji papierowej (koszty papieru, koszty eksploatacji urządzeń biurowych, koszty przestrzeni biurowej oraz koszt pracy pracownika)
 • zdefiniowane wzorce dokumentacji ułatwiają edycję nowych dokumentów szczególnie przez nowych pracowników
 • kontrola wersji dokumentów zarówno formy elektronicznej jak i wydruków

 


nnd-audit

 

FUNKCJONALNOŚĆ

 • możliwość sprawnego zaplanowania i przeprowadzenia auditów - automatycznie powstający harmonogram auditów podczas planowania auditów możliwość skorzystania z bazy wiedzy powstałej podczas przeprowadzania auditów wcześniejszych (cel, obszar, pytania, niezgodności, skuteczność działań)
 • autoryzowany dostęp użytkowników do procesu auditu w ramach przydzielonych uprawnień
 • automatyzacja tworzenia planu auditu, pomocne listy wyboru: auditorów wewnętrznych, auditowanych celów, pytań auditowych itd.
 • tworzenie listy pytań na podstawie wskazanego obszaru auditowania wg procesu, komórki organizacyjnej lub innego zdefiniowanego zakresu
 • przeprowadzenie auditu, odnotowywanie odpowiedzi, dowodów i wniosków z auditu w formie elektronicznej
 • możliwość załączania dowodów w formie dowolnych plików w postaci skanów, zdjęć, dokumentów
 • automatyczne generowanie monitów przypominających zainteresowanym osobom o wykonaniu czynności związanych z auditem
 • automatyczne generowanie informacji o audicie zainteresowanym osobom
 • automatycznie generowany raportu z auditu
 • współpraca z innymi modułami programu NND Integrum takimi jak dokumenty czy procesy
 • możliwość zgłoszenia niezgodności lub spostrzeżeń powstałych podczas auditu do modułu nadzorującego niezgodności i działania
 • przyjazny kreator raportów umożliwiający samodzielne i wszechstronne tworzenie rejestrów i raportów oraz przeprowadzenie analizy z wyników danych auditówKORZYŚCI

 • oszczędność czasu poprzez szybkie i sprawne zaplanowanie auditu
 • znaczne usprawnienie procesu auditu oraz zwiększenie dyscypliny pracy poprzez zachowanie pełnego nadzoru nad terminowością przebiegu auditu
 • kompletne dane ze wszystkich auditów gromadzone w jednej, centralnej bazie danych
 • możliwość bezpośredniego przekazywania informacji i danych o audicie do aplikacji z dowolnego komputera w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej
 • obiektywna ocena procesów, komórek organizacyjnych i całego przedsiębiorstwa
 • narzędzie informatyczne dostarczające danych stanowiących podstawę doskonalenia systemu zarządzania

 

 


nnd-process

 

FUNKCJONALNOŚĆ

 • autoryzowany dostęp do poszczególnych procesów - zabezpieczanie przed nieuprawnionymi modyfikacjami
 • możliwość tworzenia wielu poziomów procesów - od procesów głównych poprzez podprocesy aż do pojedynczych działań i czynności
 • możliwość definiowania informacji o procesach takich jak: dane wejściowe i wyjściowe, właściwości procesu, uczestników, dokumenty i formularze itd.
 • możliwość definiowania i prezentacji wskaźników i mierników procesów;
 • integracja z aplikacjami wchodzącymi w skład systemu NND INTEGRUM oraz z innymi zewnętrznymi systemami informatycznymi np. klasy ERP
 • możliwość eksportu map procesów - pełna kontrola widoku wydruku
 • rozbudowany edytor graficzny pozwalający na rozrysowanie procesu wg wcześniej obranych założeń
 • łatwe i szybkie rysowanie schematów graficznych w przyjaznym dla użytkownika narzędziu

 

KORZYŚCI
 • skrócenie czasu poświęcanego na tworzenie, prezentację, dystrybucję i analizę procesów biznesowych organizacji
 • łatwość w poruszaniu się po strukturze procesowej organizacji oraz w docieraniu do ważnych i obowiązujących informacji systemowej
 • łatwość i szybkość prezentacji procesów organizacji - nawet najbardziej skomplikowane procesy mogą być w sposób przejrzysty opisane, przez co łatwo je zrozumieć, modelować i doskonalić
 • wspomaganie pracy grupowej - możliwość symultanicznego tworzenia map procesów przez rozproszony przestrzennie zespół zadaniowy
 • możliwość zdalnej pracy wielu użytkowników - rysowanie map procesów przez właścicieli/liderów procesów przy jednoczesnej zdalnej pracy z konsultantem lub liderem projektu
 • wspomaganie ciągłego doskonalenia procesów, przez co zwiększa się zwrot z inwestycji poniesionych na zakup i wdrożenie technologii informatycznej.

 


nnd-suppliers

 

FUNKCJONALNOŚĆ

 • prowadzenie elektronicznej ewidencji i zarządzanie bazą dostawców generowanie zamówień automatycznie wysyłanych do dostawcy i prowadzenie kontaktów z dostawcami w obszarze zakupów elektroniczna ocena współpracy z dostawcami oraz zrealizowanych dostaw
 • możliwość przeprowadzenia oceny wielostopniowej i wielowątkowej (jakościowa, ilościowa, porównawcza pod kątem asortymentu)
 • automatycznie tworzące się rankingi (aktualizująca się list kwalifikowanych dostawców)
 • szybkie wyszukiwanie dostawców po kątem asortymentu, zamówień i przeprowadzonych ocen
 • mechanizmy automatycznej aktualizacji danych kontaktowych z dostawcami
 • możliwość przejrzystego śledzenia historii zamówień wysyłanych do dostawców
 • możliwość współpracy (wymiana danych) z innymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie klasy ERP, MRP itd.

KORZYŚCI
 • trafne podejmowanie decyzji co do wyboru dostawców na podstawie automatycznie aktualizowanych list kwalifikowanych dostawców
 • centralna baza danych - wszystkie informacje związane z dostawcą zebrana w jednym miejscu
 • podniesienie jakości własnych wyrobów poprzez trafny dobór dostawców, współpraca wyłącznie z najlepszymi dostawcami
 • ograniczenie czasu poświęcanego na kontakt z dostawcą - automatyzacja kontaktów, wyeliminowanie pomyłek
 • usprawnienie procesu ocen dostawcy i zamówień, przejrzystość i obiektywny wybór dostawców


nnd-tools


 

FUNKCJONALNOŚĆ

 • każde narzędzie posiada elektroniczną kartotekę narzędzia (możliwość opisania w niej wielu danych)
 • możliwość zdefiniowania wielu list słownikowych określających dane charakterystyczne takie jak typ, producent, status przyjęcia oraz użytkowania, błędy stałe, warunki pracy itd.
 • możliwość określania grup pracowników mających dostęp do określonych kartotek
 • możliwość podziału narzędzi na grupy ze względu na użytkowanie, lokalizacje, typy, rodzaj nadzoru itd.
 • możliwość odnotowywania wszelkich usterek oraz napraw danego narzędzia
 • możliwość odnotowywania wielu form nadzoru zewnętrznego takich jak np. legalizacje, wzorcowania, przeglądy itd.
 • automatyczne powiadamianie zainteresowanych osób o tym, że trzeba wykonać kolejne czynności nadzorujące (legalizacja, wzorcowanie, przegląd, sprawdzenie itd.)
 • możliwość dołączania załączników do kartoteki narzędzi takich jak np. instrukcje obsługi, dokumenty systemowe, zdjęcia, skany świadectw legalizacji, wzorcowań itd.
 • możliwość odnotowywania danych dotyczących sprawdzeń narzędzi i automatyczne obliczanie wyników tych sprawdzeń
 • przedstawienie w formie wykresu trendów określonych punktów charakterystyki narzędzia
 • możliwość współpracy z urządzeniami zewnętrznymi typu czytniki kodów paskowych co przyspiesza identyfikację narzędzia


KORZYŚCI

 • centralna baza narzędzi kontrolno - pomiarowych a co za tym idzie wszystkie kartoteki narzędzi w jednym miejscu w firmie, wyeliminowanie lokalnych baz narzędzi
 • informacje o narzędziach stają się własnością przedsiębiorstwa a nie pracownika
 • skrócenie czasu dotarcia do odpowiedniej kartoteki
 • niedopuszczenie do użytku narzędzi bez aktualnego świadectwa legalizacji, wzorcowania, przeglądu lub sprawdzenia
 • wyeliminowanie spóźnień związanych z wysyłaniem narzędzi do instytucji zewnętrznych w celu ich uwierzytelnienia
 • ograniczenie lub wręcz wyeliminowanie papierów w laboratorium lub przedsiębiorstwie (wszystkie kartoteki oraz protokoły, a także świadectwa w formie elektronicznej i co za tym idzie szybki do nich dostęp)
 • pełna kontrola nad przebiegiem procesu sprawdzania wewnętrznych narzędzi wraz z wizualizacją wyników.

 


nnd-tools-management


 

FUNKCJONALNOŚĆ

 • możliwość zdefiniowania wielu wypożyczalni i przydzielenie odpowiednich uprawnień operatorom każdej z nich na poziomie poszczególnych czynności,
 • możliwość rejestracji narzędzi jedno lub wielosztukowych i ich ilościowa kontrola,
 • zamawianie, przyjmowanie na stan, przenoszenie między wypożyczalniami, złomownie lub brakowanie środków trwałych wraz z generowaniem odpowiednich wydruków do każdej z tych operacji,
 • wypożyczanie oraz zdawanie środków trwałych z pozycji karty użytkownika lub elektronicznej kartoteki środka,
 • możliwość współpracy z urządzeniami zewnętrznymi typu czytniki kodów paskowych, karty zbliżeniowe co przyspiesza identyfikację środka trwałego i wypożyczających,
 • generowanie raportów wielopoziomowych i wielowątkowych poprzez kreator raportów.

 

KORZYŚCI

 • centralna baza dostępna z wielu lokalizacji,
 • niedopuszczenie do użytku narzędzia, pojazdu, maszyny bez aktualnego świadectwa legalizacji, przeglądu lub wzorcowania,
 • powiadamianie o przekroczeniu zaplanowanych terminów legalizacji, wzorcowania, kalibracji czy przeglądu,
 • wyeliminowanie spóźnień związanych z wysyłaniem detali do instytucji zewnętrznych w celu ich uwierzytelnienia,
 • szybkie zlokalizowanie każdego detalu w przedsiębiorstwie,
 • pełna kontrola nad stanem środków trwałych,
 • dostęp uprawnionych użytkowników do pełnej historii wypożyczalni, magazynu, historii narzędzia lub historii działań użytkownika.

 


nnd-claims __     

 

FUNKCJONALNOŚĆ

 • możliwość wypełniania elektronicznych kart niezgodności, spostrzeżeń, reklamacji
 • możliwość przypisania i planowania ścieżek realizacji działań (np. korygujących, zapobiegawczych czy korekcyjnych)
 • budowa workflow - nadawanie uprawnień i wyznaczanie osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy realizacji działań
 • automatycznie generowane monity przypominające pracownikom o realizacji poszczególnych etapów działań
 • automatycznie generowana informacja zwrotna na temat wywiązania się pracowników z przydzielonych zadań
 • automatyczne przypominanie o spóźnieniach zainteresowane osoby
 • możliwość wydruku raportów z przeprowadzonych działań naprawczych i doskonalących
 • ocena trafności i skuteczności podjętych działań
 • kontrola czasu realizacji poszczególnych działań
 • szybkie wyszukiwanie niezgodności, działań lub reklamacji
 • przyjazny kreator raportów umożliwiający samodzielne i wszechstronne budowanie dowolnych rejestrów i statystyk, analiza danych


KORZYŚCI

 • pełna ewidencja i nadzór nad wszelkimi niezgodnościami wewnętrznymi i zewnętrznymi w przedsiębiorstwie
 • sprawny przepływ informacji na temat planowanych i podjętych działań
 • skrócenie czasu realizacji działań naprawczych i doskonalących
 • wszechstronna analiza danych

nnd-defectFUNKCJONALNOŚĆ

 • możliwość rejestracji usterek i zdarzeń awaryjnych,
 • możliwość definiowania ekip naprawczych, które będą informowane o wystąpieniu awarii,
 • informowani o wystąpieniu usterki lub awarii drogą mailową lub poprzez sms,
 • łatwa i ergonomiczna w obsłudze elektroniczna książka usterek,
 • możliwość skonfigurowania uprawnień dostępu do książki usterek,
 • pełna historia, kto i kiedy podjął działania naprawcze,
 • możliwość dokonywania analiz pod kątem ilości i częstotliwości wystąpienia usterek lub awarii,
 • szybki dostęp do informacji związanych z daną usterką lub awarią.

 

KORZYŚCI

 • pełna ewidencja i zarządzanie wszelkimi usterkami i zdarzeniami awaryjnymi,
 • zwiększenie kontroli nad utrzymaniem ruchu produkcyjnego lub usługowego w danej organizacji,
 • szybka informacja odpowiednich służb remontowych,
 • pełna historia zapisów związanych z powstaniem usterki oraz reakcji na nią,
 • dodawanie załączników w dowolnym formacie (zdjęcia, dokumenty, rysunki),
 • raportowanie ilościowe oraz jakościowe rejestrowanych usterek.

 


 

cofnij...

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat NND INTEGRUM? - Skontaktuj się z Nami

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody