logo_tkomp
NND Dynamic
box_kontakt box_prezentacja box_demo

 


nnd-dynamic
FUNKCJONALNOŚĆ:
 • przyjazny dla użytkownika i prosty w obsłudze projektant elektronicznych formularzy
 • rozmieszczenie pól metodą drag&drop,
 • pełne możliwości formatowania stylu formularza,
 • definicja zakładek formularza,
 • rozmieszczenie przycisków stertujących,
 • przypisanie pól z bazy danych,
 • definicja akcji przycisków.
 • łatwe definiowanie ścieżki obiegu, uprawnionych oraz sposobu i treści powiadomień
 • możliwość relacyjnego łączenia formularzy ze sobą
 • możliwość podłączenia pod formularze źródeł danych z innych zewnętrznych systemów (współpraca z ERP, HR, FK itd.)
 • definiowanie i publikacja raportów w postaci tabel, terminarzy, wykresów

 

KORZYŚCI:

 • samodzielne informatyzowanie przedsiębiorstwa (dowolnego jego obszaru) - oszczędność kosztów
 • elastyczność utworzonego rozwiązania - samodzielna modyfikacja rozwiązań informatycznych - brak uzależnienia od firm zewnętrznych
 • możliwość informatyzacji obszarów do których nie ma specjalistycznych narzędzi informatycznych
 • wysoki stopień dostosowania rozwiązania do realnych potrzeb przedsiębiorstwa
 • łatwe wyciąganie danych i analiza wybranego obszaru (procesu) organizacji
 • realny wpływ na monitorowanie i zarządzanie procesami zachodzącymi w organizacji

 

 

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:

 

1. NND Dynamic – Zarządzanie projektami, zadaniami

Formularz główny umożliwia rejestrację danego projektu, w raz z odnotowaniem najważniejszych informacji na ten temat (ramowe daty realizacji, budżet, wyznaczenie grupy projektowej, wyznaczenie terminów spotkań). Do formularza projektu dostęp ma jego właściciel, który może wyznaczyć poszczególne zadania wchodzące w skład tego projektu. Każde zadanie ma ściśle określone etapy (daty) oraz osobę odpowiedzialną za realizację danego zadania, która odnotowuje realizację swojego zadania w przeznaczonym do tego formularzu. Każdy projekt jak i poszczególnego jego zadania przechodzą przez następujące etapy: zgłoszenie, realizacja, archiwum. Wizualizacja projektów i związanych z nimi zadań odbywa się za pomocą wykresów Gantt’a. Każda osoba bądź to będąca w składzie grupy projektowej lub odpowiedzialna za poszczególne zadania ma podgląd pod te formularze za pomocą specjalnych list lub terminarzy.

 

2. NND Dynamic – Szkolenia

Formularz umożliwia planowanie szkoleń dla poszczególnego pracownika lub dla grupy pracowników. Już przy etapie planowania pozwala na uzyskanie wielu informacji jakie i w jakim okresie, dany pracownik powinien odbyć szkolenia. Po etapie planowania powstaje tzw. plan szkoleń, który może być pokazywane w formie tabelarycznej, terminarzowej lub np za pomocą wykresu Gantt’a z podziałem na poszczególne rodzaje szkoleń, okresy, pracowników itd. Formularz może też służyć do odnotowywania szkoleń już odbytych oraz do oceny poszczególnych szkoleń. Wyniki mogą być zbierane i publikowane w specjalnie stworzonych do tego raportach dostępnych dla uprawnionych osób.

 

3. NND Dynamic – Urlopy

Formularz urlopowy wypełniany przez każdego pracownika jest przesyłany do Kierownika komórki organizacyjnej a następnie po jego akceptacji jest poddawany zatwierdzaniu przez Dyrektora. Zarówno Kierownik jak i Dyrektor mogą wniosek odrzucić. W każdym wypadku jest wysyłany e-mail do zainteresowanych osób. Osoby z działu kadr oraz zatwierdzający mają możliwość podejrzenia listy urlopów jak i automatycznie budowanego wykresu Gantt’a.

 

4. NND Dynamic – Delegacje

Formularz będący elektroniczną formą formularza delegacyjnego, za pomocą którego można dokładnie rejestrować wszystkie wyjazdy delegacyjne z mechanizmem rozliczeniowym dany wyjazd. Z formularza jest możliwa generacja wydruku. Do formularza są dołączone odpowiednie raporty zestawiające wyjazdy poszczególnych pracowników.

 

5. NND Dynamic – Wyjazdy służbowe

Grupa formularzy w skład których wchodzą takie jak: formularz samochodu za pomocą którego zostaje utworzony rejestr samochodów służbowych gromadzący wszystkie informacje na temat pojazdu oraz zdarzenia z nim związane (przeglądy, usterki itd.), formularz wyjazdu za pomocą którego pracownicy posiadający takie uprawnienia mogą planować a następnie odnotowywać wyjazdy służbowe. Osoby odpowiadające za wyjazdy mają wgląd w odpowiednie raporty zestawiające dane o wyjazdach z możliwością grupowania tych danych wg różnych kategorii np.: wg pracownika. Tworzą się również automatycznie wykresy Gantt’a oraz terminarze wyjazdów dla osób zainteresowanych.

6. NND Dynamic – Zapotrzebowanie wewnętrzne

Każdy pracownik firmy może zgłosić zapotrzebowanie na określony sprzęt. Każde zgłoszenie otrzymuje określony priorytet i jest analizowane przez odpowiednie osoby, które mogą zgłoszenie przyjąć do realizacji, odłożyć w czasie lub je odrzucić.

 

7. NND Dynamic – Ocena Ryzyka Zawodowego

Formularz główny służy zbieraniu informacji dot. niebezpiecznych zdarzeń pracowników, sytuacji oraz analizy tych informacji. Każde takie zachowanie może być zgłoszone przez pracownika i trafia do tzw. Koordynatora, który definiuje niezbędne działania zapobiegające dalszym skutkom niebezpiecznego zachowania. Działania te po ich zrealizowaniu trafiają do archiwum. Odpowiednio uprawnione osoby mają dostęp do danych statystycznych (raporty).

 

8. NND Dynamic – CRM

Grupa formularzy w skład której wchodzą: formularz klienta za pomocą którego można utworzyć rejestr klientów gromadzący najważniejsze informacje na ich temat, formularz osób kontaktowych za pomocą którego można utworzyć rejestr osób kontaktowych wraz z niezbędnymi informacjami na ich temat (osoby te są przyporządkowane poszczególnym klientom), formularz kontaktów za pomocą którego można odnotowywać każdy kontakt z podziałem na jego rodzaj oraz planować nowy. Każda osoba z działu kontaktu z Klientami posiada swój osobisty terminarz, w którym widzi swoje zaplanowane jak i zrealizowane kontakty. Specjalne wykresy pokazują zbiorczy plan kontaktów osobistych wymagający wyjazdu (współpraca z formularzami NND Dynamic - Wyjazdy). Do formularza klienta jest możliwość dołączenia innych formularzy np. formularza zamówienia.

 

9. NND Dynamic – Produkcja Elementów Gumowych

Grupa formularzy za pomocą których jest odnotowywane każde zamówienie z określeniem dokładnych pozycji tego zamówienia (wsparcie formularzem dodatkowym, za pomocą którego został utworzony rejestr wyrobów). Następnie na podstawie tego zamówienia jest generowana karta produkcji (formularz główny) z której powstaje wydruk na produkcję. Grupa takich kart stanowi tzw. raport dzienny, który przechodzi przez następujące etapy: rejestracja, produkcja, kontrola, pakowanie, archiwum. Na każdym z tych etapów odpowiednie osoby otrzymują informację o nowej partii materiału i mają dostęp tylko do uzupełniania tych danych za które odpowiadają. Szef produkcji za pomocą odpowiednich raportów ma kontrolę nad wszystkimi etapami oraz ilościami detali na poszczególnych etapach. Tworzą się również automatycznie wykresy Gantt’a obrazujące poszczególne etapy produkcji jak również terminarze dla osób zainteresowanych. Na etapie pobierania danych z zamówienia są pobierane również dane o stanie aktualnym z magazynu wyrobów gotowych (zewnętrzny program magazynowy).

 

Więcej informacji i przykładów zastosowania modułu NND Dynamic jest dostępnych na stronie BPM

 

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

 

Klienci:

Nagrody:

nagrody