logo_tkomp
Zapytanie ofertowe 1-EFS-2011
kapial_ludzki_ue
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR 1-EFS-2011 Z dnia 10.01.2011
W ramach projektu: „Personel – czynnik sukcesu firmy T Komp”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. ZAMAWIAJĄCY
T Komp Tomasz Kruszewski
Ul. Smukalska 33
85-565 Bydgoszcz
2. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA
2.1. Strona internetowa Zamawiającego.
2.2. Biuro projektu w siedzibie Zamawiającego
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
3.1. Zamówienie powyżej 14 tyś. EUR netto będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów oraz zostaje umieszczone w biurze projektu i na stronie Zamawiającego www.tkomp.pl  w celu wykorzystania najkorzystniejszej oferty.
3.2. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu szkoleń informatycznych podzielonych na moduły tematyczne:
4.1.1. kod 80510000-2 CPV Usługi szkolenia specjalistycznego: Szkolenie z metodyki testowania Squam - 24 h dla 11 osób
4.1.2. kod 80510000-2 CPV Usługi szkolenia specjalistycznego: Szkolenia informatyczne - 264 h:
· Implementing and managing Windows Server 2008 Hyper-V – 24 h dla 4 osób,
· Configuring and Troubleshooting Internet Information Services - 24 h dla 4 osób,
· Planowanie i budowa serwerowni – 16 h dla 3 osób,
· Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database – 40 h dla 8 osób,
· Projektowanie aplikacji webowych z Microsoft Visual Studio 2008 - 40 h dla 8 osób,
· Visual Studio 2008: ASP.NET 3,5 – 16 h dla 8 osób
· Windows Workflow Foundation – 16 h dla 8 osób
· Configuring Windows Server 2008 Active Directory Domain Services - 40 h dla 4 osób,
· Configuring  Identity and Access Solutions - 24 h dla 4 osób,
· Wykonywanie zapytań Transact-SQL do Microsoft SQL Server 2008 - 24 h dla 4 osób.
4.1.3. kod 80511000-9 CPV Usługi szkolenia personelu: Jak skutecznie zarządzać projektem i zespołem (56 godz.):
· Prince2 Foundation - 32 h (4 dni)  dla 11 osób
· SCRUM - 24 h (3 dni) dla 8 osób
5. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza ofert na realizację zamówienia w częściach.
6. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
6.1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej jak 01.02.2011 do dnia 31.12.2012r. Szczegółowe terminy realizacji szkoleń zostaną ustalone w umowie pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą.
6.2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w siedzibie Zamawiającego.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
7.1.1. Posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania Zamówienia
7.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia
7.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
7.1.4. Posiadają minimum 2500 osobokursów w ramach autoryzowanych szkoleń MS w 2010 – dane potwierdzone oświadczeniem
7.1.5. Posiadają minimum 80 000 osobokursów przeszkolonych w ramach projektów unijnych od początku istnienia firmy – dane potwierdzone oświadczeniem
7.2. Inne warunki określone przez Zamawiającego
7.2.1. Firma szkoleniowa powinna posiadać odpowiednie dla każdego zakresu tematycznego certyfikaty MS potwierdzające wysokie standardy jakości.
7.2.2. Trener powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu wskazanego w Zapytaniu Ofertowym
7.2.3. Firma przedstawi CV trenerów potwierdzające ich doświadczenie i przygotowanie profesjonalnego prowadzenia zajęć.
7.2.4. Do oferty należy załączyć proponowany program szkolenia z opracowanym wstępnie zakresem merytorycznym szkoleń.
7.2.5. Przedstawi koszty w poniższym formacie dla każdego z modułów w przeliczeniu na 1 osobę:
Przeprowadzenie szkolenia
Zakup materiałów szkoleniowych
Opłata za licencje / certyfikaty
Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawia analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców. Wykaz niezbędnych do tego celu dokumentów które powinna zawierać oferta przedstawiono poniżej. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: „spełni – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.
8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
8.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w punkcie 7.2. każdy z wykonawców powinien przedstawić wraz z ofertą następujące dokumenty
8.1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
8.1.2. wykaz realizacji projektów,
8.1.3. listy referencyjne
8.2. Dopuszcza się przedłożenie wymaganych dokumentów w formie odpisu lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (wyjątek stanowią pełnomocnictwa, które muszą być oryginalne).
9. KRYTERIUM OCENY OFERTY I SPOSÓB OCENY
9.1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
A) Cena oferty – waga 70%,
B) Długość funkcjonowania Wykonawcy na rynku – waga 15%,
C) Doświadczenie w realizacji szkoleń technikami interaktywnymi - waga 15%,
9.2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą  punktację spośród ocenianych. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:
K = (A x 70%) + (B x 15%) + (Cx15%)
gdzie:
A - Liczba punktów za kryterium: Cena oferty
B - Liczba punktów za kryterium: Długość funkcjonowania Wykonawcy na rynku
C - Liczba punktów za kryterium: Doświadczenie w realizacji szkoleń technikami interaktywnymi
K - Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę
9.2.1. A - Cena oferty
Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac) x 100 pkt.
gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł).
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 100 pkt.
9.2.2. B - Długość funkcjonowania Wykonawcy na rynku
Punkty za kryterium: Długość funkcjonowania Wykonawcy na rynku (B) zostaną przyznane na podstawie daty rozpoczęcia działalności wynikającej z aktualnego odpisu z właściwego rejestru dotyczącego Wykonawcy lub z aktualnego zaświadczenia o wpisie Wykonawcy do ewidencji działalności gospodarczej (załączonego przez Wykonawcę do Formularza Ofertowego).
Długość okresu funkcjonowania na rynku zostanie ustalona według stanu na dzień składania ofert wskazanego w pkt 12.2 zapytania ofertowego.
Punkty za kryterium: długość funkcjonowania Wykonawcy na rynku (B) zostaną przyznane według następujących reguł:
- powyżej 18 lat - 100 pkt,
- od 6 do 18 lat – 50 pkt,
- poniżej 6 lat – 0 pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 100 pkt.
9.2.3. C - Doświadczenie w realizacji szkoleń technikami interaktywnymi
Punkty za kryterium: Doświadczenie w realizacji szkoleń technikami interaktywnymi (C) zostaną przyznane w zależności od liczby wskazanych w ofercie i wykonanych przez danego Wykonawcę w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w okresie prowadzenia działalności) szkoleń przeprowadzonych technikami interaktywnymi, które zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub odpowiadały tematyką przedmiotowi zamówienia.
Punkty za kryterium: doświadczenie w realizacji szkoleń technikami interaktywnymi (C) zostaną przyznane według następującego wzoru:
C= (Cc : Cm) x 100 pkt.
gdzie:
C- liczba punktów za kryterium doświadczenie w realizacji szkoleń technikami interaktywnymi,
Cm - najdłuższe doświadczenie w realizacji szkoleń technikami interaktywnymi wynikające ze złożonych ofert - (liczba zrealizowanych szkoleń),
Cc - doświadczenie w realizacji szkoleń technikami interaktywnymi ocenianego Wykonawcy - (liczba zrealizowanych szkoleń),
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 100 pkt.
9.3. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto w PLN.
9.4. Do porównania ofert  brana będzie pod uwagę cena netto w PLN.
9.5. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty i opłaty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
9.6. Wszystkie obliczenie będą  dokonywane z dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku.
9.7. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
10. WARUNKI PŁATNOŚCI
10.1. Rozliczenia finansowe, terminy i zasady dokonywania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określać będzie umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia.
10.2. Wynagrodzenie za wykonaną usługę  będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w umowie o wykonanie przedmiotu zamówienia.
11. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
11.1. Wykonawcy zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
11.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inna trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście musza być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osoby uprawnione.
11.3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z dokumentem rejestrowym i wymaganiami ustawowymi.
11.4. Na ofertę składają się następujące  dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć:
11.4.1. Wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny za całość zamówienia i w rozbiciu na poszczególne moduły - wg załącznika Nr 1 do niniejszego zapytania.
11.4.2. Formularz cenowy – wg załącznika Nr 2 do niniejszego zapytania. Ceny zamieszczone w ofercie należy podać w PLN
11.4.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki określone w punkcie 7.
11.4.4. Oryginalne pełnomocnictwo potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum – oryginalne pełnomocnictwo wskazujące Pełnomocnika do reprezentowania członków konsorcjum w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do podejmowania czynności prawnych każdego Wykonawców występujących wspólnie.
11.5. Ofertę należy składać w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z dopiskiem: Oferta - Projekt: „Personel– czynnik sukcesu firmy T Komp”. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego. Oferta powinna być przesłana dodatkowo pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
11.6. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie  lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert. Zarówno zmiana jak i  wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
12. MIEJSCE I TERMIN ZLOŻENIA OFERTY
12.1. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:
T Komp Tomasz Kruszewski
Ul. Smukalska 33
85-565 Bydgoszcz
Projekt: „Personel – czynnik sukcesu firmy T Komp”
12.2. Termin składania ofert upływa 24 stycznia 2011r o godz. 16.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decyduje data i godzina wpływu oferty w wersji papierowej do Zamawiającego.
13. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest Katarzyna Mieszczyńska tel. 601 837 157 , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
14. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Wybór najkorzystniejszej oferty  i ogłoszenie zwycięzcy nastąpi najpóźniej do dnia 26.01.2011r
15. ZAŁĄCZNIKI
15.1. Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
15.2. Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy
16. UWAGI KOŃCOWE
16.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny
16.2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony drogą mailową.
16.3. Wzór umowy wraz z harmonogramem szkoleń Zamawiający dostarczy Wykonawcy po wyborze Wykonawcy.
 

Klienci:

Nagrody:

nagrody