logo_tkomp
Zapytanie ofertowe 3-EFS-2011
kapial_ludzki_ue
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR 3-EFS-2011 Z dnia 10.01.2011
W ramach projektu: „Personel – czynnik sukcesu firmy T Komp”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. ZAMAWIAJĄCY
T Komp Tomasz Kruszewski
Ul. Smukalska 33
85-565 Bydgoszcz

2. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA
2.1. Strona internetowa Zamawiającego.

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
3.1. Zamówienie powyżej 14 tyś. EUR netto będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów oraz zostaje umieszczone na stronie Zamawiającego www.tkomp.pl  w celu wykorzystania najkorzystniejszej oferty.
3.2. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie całego cyklu szkoleń podzielonego na moduły tematyczne:
4.1.1. kod 80000000-2 CPV Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania: Zarządzanie projektem – czynności formalno-prawne, opracowanie procedur, sporządzanie umów, monitorowanie przebiegi projektu, zarządzanie finansami, nadzór i sprawozdawczość – 3 h
4.1.2. kod 80532000-2 CPV – Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania: Coaching menedżerski dla kadry zarządzającej - 96 h dla 6 osób:
· Efektywne zarządzanie zespołem – 16 h
· Motywowanie zespołu – 16 h
· Prowadzenie prezentacji, zebrań – 16 h
· Negocjacje – 16 h
· Etykieta w biznesie – 16 h
· Zarządzanie marką – 16 h
4.1.3. kod 80512000-6 CPV Usługi szkolenia personelu: Profesjonalna obsługa klienta – umiejętności miękkie - 80 h dla 6 osób:
· Techniki sprzedaży – 16 h
· Budowanie wizerunku firmy i utrzymanie lojalności klienta – 16 h
· Negocjacje handlowe – 16 h
· Wywieranie wpływu w negocjacjach handlowych – 16 h
· Rozmowa z trudnym klientem – 16 h
4.1.4. kod 80512000-6 CPV Usługi szkolenia personelu: Ja-źródło sukcesu mojej firmy: umiejętności interpersonalne – 80 h dla 2 grup (łącznie 21 osób)
· Autoprezentacja – 16 h na grupę
· Automotywacja – 16 h na grupę
· Asertywność – 16 h na grupę
· Zarządzanie czasem – 16 h na grupę
· Efektywna komunikacja – 16 h na grupę

5. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza ofert na realizację zamówienia w częściach.

6. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
6.1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej jak 01.02.2011 do dnia 31.12.2012r. Szczegółowe terminy realizacji szkoleń zostaną ustalone w umowie pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą.
6.2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w siedzibie Zamawiającego.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
7.1.1. Posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania Zamówienia
7.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia
7.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
7.2. Inne warunki określone przez Zamawiającego
7.2.1. Firma szkoleniowa powinna posiadać odpowiednie dla każdego modułu certyfikaty potwierdzające wysokie standardy jakości.
7.2.2. Trener powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu wskazanego w Zapytaniu Ofertowym
7.2.3. Firma przedstawi CV trenerów potwierdzające ich doświadczenie i przygotowanie profesjonalnego prowadzenia zajęć.
7.2.4. Do oferty należy załączyć proponowany program szkolenia z opracowanym wstępnie zakresem merytorycznym szkoleń.
7.2.5. Przedstawi koszty w poniższym formacie dla każdego z modułów w przeliczeniu na 1 osobę:
Przeprowadzenie szkolenia
Zakup materiałów szkoleniowych
Opłata za licencje / certyfikaty
Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawia analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców. Wykaz niezbędnych do tego celu dokumentów które powinna zawierać oferta przedstawiono poniżej. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: „spełni – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.

8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
8.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w punkcie 7.2. każdy z wykonawców powinien przedstawić wraz z ofertą następujące dokumenty
8.1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
8.1.2. wykaz realizacji projektów,
8.1.3. listy referencyjne
8.2. Dopuszcza się przedłożenie wymaganych dokumentów w formie odpisu lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (wyjątek stanowią pełnomocnictwa, które muszą być oryginalne).

9. KRYTERIUM OCENY OFERTY I SPOSÓB OCENY
9.1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
A) Cena oferty – waga 70%,
B) Długość funkcjonowania Wykonawcy na rynku – waga 15%,
C) Doświadczenie w realizacji szkoleń technikami interaktywnymi - waga 15%,
9.2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą  punktację spośród ocenianych. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:
K = (A x 70%) + (B x 15%) + (Cx15%)
gdzie:
A - Liczba punktów za kryterium: Cena oferty
B - Liczba punktów za kryterium: Długość funkcjonowania Wykonawcy na rynku
C - Liczba punktów za kryterium: Doświadczenie w realizacji szkoleń technikami interaktywnymi
K - Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę
9.2.1. A - Cena oferty
Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac) x 100 pkt.
gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł).
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 100 pkt.
9.2.2. B - Długość funkcjonowania Wykonawcy na rynku
Punkty za kryterium: Długość funkcjonowania Wykonawcy na rynku (B) zostaną przyznane na podstawie daty rozpoczęcia działalności wynikającej z aktualnego odpisu z właściwego rejestru dotyczącego Wykonawcy lub z aktualnego zaświadczenia o wpisie Wykonawcy do ewidencji działalności gospodarczej (załączonego przez Wykonawcę do Formularza Ofertowego).
Długość okresu funkcjonowania na rynku zostanie ustalona według stanu na dzień składania ofert wskazanego w pkt 12.2 zapytania ofertowego.
Punkty za kryterium: długość funkcjonowania Wykonawcy na rynku (B) zostaną przyznane według następujących reguł:
- powyżej 4 lat - 100 pkt,
- od 2 do 4 lat – 50 pkt,
- poniżej 2 lat – 0 pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 100 pkt.
9.2.3. C - Doświadczenie w realizacji szkoleń technikami interaktywnymi
Punkty za kryterium: Doświadczenie w realizacji szkoleń technikami interaktywnymi (C) zostaną przyznane w zależności od liczby wskazanych w ofercie i wykonanych przez danego Wykonawcę w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w okresie prowadzenia działalności) szkoleń przeprowadzonych technikami interaktywnymi, które zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub odpowiadały tematyką przedmiotowi zamówienia.
Punkty za kryterium: doświadczenie w realizacji szkoleń technikami interaktywnymi (C) zostaną przyznane według następującego wzoru:
C= (Cc : Cm) x 100 pkt.
gdzie:
C- liczba punktów za kryterium doświadczenie w realizacji szkoleń technikami interaktywnymi,
Cm - najdłuższe doświadczenie w realizacji szkoleń technikami interaktywnymi wynikające ze złożonych ofert - (liczba zrealizowanych szkoleń),
Cc - doświadczenie w realizacji szkoleń technikami interaktywnymi ocenianego Wykonawcy - (liczba zrealizowanych szkoleń),
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 100 pkt.
9.3. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto w PLN.
9.4. Do porównania ofert  brana będzie pod uwagę całkowita cena netto w PLN.
9.5. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty i opłaty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
9.6. Wszystkie obliczenie będą  dokonywane z dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku.
9.7. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

10. WARUNKI PŁATNOŚCI
10.1. Rozliczenia finansowe, terminy i zasady dokonywania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określać będzie umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia.
10.2. Wynagrodzenie za wykonaną usługę  będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w umowie o wykonanie przedmiotu zamówienia.

11. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
11.1. Wykonawcy zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
11.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inna trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście musza być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osoby uprawnione.
11.3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z dokumentem rejestrowym i wymaganiami ustawowymi.
11.4. Na ofertę składają się następujące  dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć:
11.4.1. Wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny za całość zamówienia i w rozbiciu na poszczególne moduły - wg załącznika Nr 1 do niniejszego zapytania.
11.4.2. Formularz cenowy – wg załącznika Nr 2 do niniejszego zapytania. Ceny zamieszczone w ofercie należy podać w PLN
11.4.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki określone w punkcie 8.
11.4.4. Oryginalne pełnomocnictwo potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum – oryginalne pełnomocnictwo wskazujące Pełnomocnika do reprezentowania członków konsorcjum w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do podejmowania czynności prawnych każdego Wykonawców występujących wspólnie.
11.5. Ofertę należy składać w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z dopiskiem: Oferta - Projekt: „Personel– czynnik sukcesu firmy T Komp”. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego. Oferta powinna być przesłana dodatkowo pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
11.6. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie  lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert. Zarówno zmiana jak i  wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

12. MIEJSCE I TERMIN ZLOŻENIA OFERTY
12.1. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:
T Komp Tomasz Kruszewski
Ul. Smukalska 33
85-565 Bydgoszcz
Projekt: „Personel – czynnik sukcesu firmy T Komp”
12.2. Termin składania ofert upływa 24 stycznia 2011r o godz. 16.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decyduje data i godzina wpływu oferty w wersji papierowej do Zamawiającego.

13. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest Katarzyna Mieszczyńska tel. 601 837 157 , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

14. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Wybór najkorzystniejszej oferty  i ogłoszenie zwycięzcy nastąpi najpóźniej do dnia 26.01.2011r

15. ZAŁĄCZNIKI
15.1. Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
15.2. Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy

16. UWAGI KOŃCOWE
16.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny
16.2. Zamawiający poinformuje o wyborze oferty zamieszczając informację na stronie internetowej T Komp Tomasz Kruszewski www.tkomp.pl . Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony drogą mailową.
16.3. Wzór umowy wraz z harmonogramem szkoleń Zamawiający dostarczy Wykonawcy po wyborze Wykonawcy.
 

Klienci:

Nagrody:

nagrody